Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Mirella van Wijnbergen, eigenares, kindercoach van Hoi Kindercoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Hoi Kindercoaching:

www.hoikindercoaching.nl

mirella@hoikindercoaching.nl

Willem Pijperplein 110, 3702 AN Zeist

0611422898

KvK nummer: 62217828

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Hoi Kindercoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. De standaard persoonsgegevens zijn voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Bij het aangaan van een traject met Hoi Kindercoaching zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan de enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens alleen in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Ik deel je gegevens niet zonder je toestemming met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Hoi Kindercoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen.
  • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Te informeren over (wijzigingen van) diensten en bijeenkomsten.
  • Het versturen van nieuwsbrief ‘Hoi’.
  • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de coachee.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hoi Kindercoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijnen
Standaard persoonsgegevens die zijn verzameld voor de samenwerking met Hoi Kindercoaching worden 5 jaar bewaard.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Contactgegevens die verstrekt zijn via de website voor online informatie zullen bewaard worden tot je verzoek van afmelding via mirella@hoikindercoaching.nl.

Bij geen samenwerking met Hoi Kindercoaching zullen je contactgegevens na 12 maanden na ontvangst verwijderd worden.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Als dan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Verkoopgegevens
Hoi Kindercoaching deelt gegevens niet aan derden met nadrukkelijke toestemming en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten
Je hebt het recht om me een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van dit verzoek ontvang je binnen 4 weken een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kan je verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar:

Hoi Kindercoaching
Willem Pijperplein 110
3702 AN Zeist

of: mirella@hoikindercoaching.nl

Als je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt, laat me dit dan vooral weten. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, in te dienen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg deze verklaring regelmatig, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-01-2020.